Ersättningar


Rörliga ersättningar till ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare har en rörlig lönedel som maximalt kan uppgå till 20 - 50 procent av den fasta lönen. Den rörliga lönedelen är relaterad till koncernens finansiella mål. Utformningen av den rörliga lönemodellen fastställs årsvis.

Inga aktierelaterade ersättningar finns i koncernen.

Ersättningsutskottets redovisning av sin utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören under 2014 utgjort koncernledning.

Samtliga ledande befattningshavare har ett villkorspaket som består av fast grundlön, rörlig lön, övriga förmåner (främst bilförmån) samt pension. För verkställande direktören baserades rörlig lön (maximerad till 50 procent av grundlönen) för 2014 på utvecklingen av koncernens försäljning och rörelsemarginal.

För övriga personer i koncernledningen baserades rörlig lön (uppgående till 20-50 procent av grundlönen) på utfall i relation till satta mål på såväl koncern- som enhetsnivå.

Ersättningen under 2015 följer de riktlinjer som fastställdes av årsstämman 2014.

Ersättningsutskottet har utvärderat modellen för den rörliga lönen och funnit att den ligger i linje med koncernens strategi för värdeskapande. Styrelsen har därför inte funnit anledning att ändra modellen for rörlig ersättning.

Studsvik i världen