Strategier

Studsviks strategi är att erbjuda specialisttjänster till den internationella kärnkraftsindustrin.

Tillväxtstrategi

Efterfrågan på kärntekniktjänster ökar på många marknader. Studsvik förstärker sin position på prioriterade marknader genom organisk tillväxt i kombination med allianser och förvärv.

Produkt- och tjänstestrategi

Koncernen fokuserar på produkter och tjänster som förstärker kundernas lönsamhet, bidrar till säkerheten samt underlättar för kunderna att ta sitt miljöansvar. Studsvik har en lång tradition av hög innovationstakt och bedriver egen teknik- och metodutveckling utifrån kundens behov.

Marknadsstrategi

Studsvik har lång erfarenhet av att bedriva verksamhet på geografiska marknader med höga inträdesbarriärer. Därmed har en stark position skapats på dessa marknader, vilken ligger till grund för en fortsatt utveckling av erbjudandet på dessa marknader. Inom vissa nischer har Studsvik en stark marknadsposition globalt. Denna geografiska spridning kan utnyttjas när en mer fullskalig etablering övervägs på enskilda nya marknader. Sådana etableringar på nya geografiska tillväxtmarknader sker när efterfrågan på Studsviks tjänster bedöms vara tillräcklig.

Partnerstrategi

Studsvik agerar självständigt på marknaden och utvecklar egna tjänster i nära samarbete med kunder och myndigheter. Vid utveckling av nya tjänster eller vid upphandling av stora projekt kan konkurrenskraften höjas genom strategiska partnerskap, antingen med högt specialiserade nischaktörer eller med globala storföretag.

Organisatorisk strategi

Studsviks organisation präglas av korta beslutsvägar, en tydlig geografisk ledningsstruktur med stark inriktning på lönsamhet och kundtillfredsställelse.

Studsvik i världen